Direct door naar content
Uniek Sporttalent logo

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Deelname Verkiezing Sporttalent Van Het Jaar

Algemeen

 • Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de verkiezing van ‘Uniek Sporttalent’ die Fonds Gehandicaptensport in het kader van de campagne ‘Als 1 Team achter het Sporttalent van het jaar’ organiseert (hierna: ‘de Actie’).
 • De Actie is een initiatief van Fonds Gehandicaptensport te Amstelveen.
 •  De periode van deze Actie start op 26 juni 2017 en loopt tot en met 28 november 2017. Het betreft een tijdelijke actie. Het is Fonds Gehandicaptensport toegestaan om de actieperiode te verlengen. Fonds Gehandicaptensport is gerechtigd de deelnamevoorwaarden tussentijds te wijzigen en Fonds Gehandicaptensport behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgave van redenen de Actie tussentijds te beëindigen.
 • Fonds Gehandicaptensport is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat Fonds Gehandicaptensport daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging van de Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door Fonds Gehandicaptensport bekend worden gemaakt op de Facebookpagina van Uniek Sporten en Fonds Gehandicaptensport. 

Deelname
Deelname verloopt via de onderstaande procedure:

 • De actie heeft als doel de gehandicaptensport te stimuleren, te promoten en sporters met een handicap de erkenning te geven die ze verdienen. 
 • Deelname aan deze Actie is open voor iedere Nederlandse breedtesporter met een handicap en met een leeftijd van boven de 6 jaar. Als je jonger bent dan 13 jaar moet je eerst toestemming aan je ouders/verzorgers vragen om mee te doen. Topsporters en sporters die deelnemen aan een talentenprogramma vanuit NOC*NSF (met een A-, HP-  of Selectiestatus) zijn van deelname uitgesloten. 
 • Sporters (individueel) met een handicap kunnen zichzelf schriftelijk aanmelden (‘nomineren’) of door derden (familie, vrienden, bekenden, etc.) worden genomineerd als kandidaat voor de titel: ‘Uniek Sporttalent.’
 • De mogelijkheid om deel te nemen door jezelf als sporttalent aan te melden, of een sporttalent schriftelijk te nomineren, loopt van 26 juni tot en met 23 oktober 2017 (start van stemronde 3).
 • Deelnemers dienen werkelijke, actuele en complete informatie te verstrekken. Het is niet toegestaan onder een andere naam deel te nemen. Stemmen op de genomineerden is mogelijk voor iedereen. Je kunt per stemronde 1 keer stemmen. Stemmen kan gedurende 3 stemrondes en de halve finale ronde tussen 1 oktober en 12 november2017 via de speciale stemsite: www.unieksporten.nl, de facebook fanpage van Uniek Sporten en eventuele andere sites en facebook fanpages waarin de actie is geïntegreerd.
 • Na iedere stemronde worden de stemmen op nul gezet en begint een nieuwe ronde. Voor het exacte verloop van de rondes zie ‘Hoe werkt de verkiezing.’
 • Aan het eind van iedere stemronde gaan de 2 deelnemers met de meeste stemmen door naar de halve finale. De rondewinnaars worden aan het eind van iedere ronde bekendgemaakt op de Facebook fanpage van Uniek Sporten en op de stemsite www.unieksporten.nl. Daarnaast ontvangen de deelnemers een email met de uitslag van de betreffende ronde. 
 • Aan deelname van de Actie zijn geen kosten verbonden.
 • Door deel te nemen aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze wedstrijdvoorwaarden.
 • Deelname is uitgesloten voor de medewerkers alsmede directe familieleden van (dochter- en zusterondernemingen van) Fonds Gehandicaptensport en haar productiepartners.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze Actie wordt de deelnemer onherroepelijk van verdere deelname uitgesloten.

Intellectuele Eigendom

 • Fonds Gehandicaptensport verkrijgt na uploaden van content (tekst, foto’s, illustraties, video’s of andere content) door deelnemers te allen tijde het bewerkings-, publicatie- en uitgaverecht op de respectievelijke inzendingen van de deelnemers. Deelnemers verzekeren zich ervan dat de content die zij uploaden en delen rechtenvrij is. 
 • Deelnemers dienen zich ervan te vergewissen dat er geen intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten op de content (teksten, video’s, beelden, audio etc.) die onderdeel uitmaken van hun deelname. 
 • Fonds Gehandicaptensport en haar productiepartners worden door de deelnemers gevrijwaard van eventuele claims vanwege content die door deelnemers voor deze Actie wordt gebruikt. 
 • Inzendingen die naar inzicht van Fonds Gehandicaptensport niet passend worden geacht, onder meer vanwege het aanstootgevende, kwetsende, racistische, seksueel beladen, beledigende en/of commerciële karakter of in strijd met de goede zeden en fatsoensnormen kunnen door Fonds Gehandicaptensport worden verwijderd.

Voorronde- Halve Finale en Finale

 • Na afloop van de 3 stemrondes, waarbij per stemronde en categorie 1 kandidaat met de meest stemmen doorgaan, zijn er 3 x 3 finalisten die doorgaan naar de halve finale. 
 • Daarnaast kiest de jury aan het eind van de stemrondes uit alle deelnemers nog 1 deelnemer (per categorie) die een wildcard voor de halve finale verdient, ongeacht het aantal stemmen dat deze deelnemer heeft verzameld. Toekenning van de wildcards is op basis van de motivatie achter de inzending. Totaal gaan er dus 3 x rondewinnaars x 3 categorieën + 3 wildcard winnaars = totaal 12 deelnemers naar de halve finale van de verkiezing ‘Uniek Sporttalent'.
 • Van 2 november t/m 12 november 2017 vindt de halve finale plaats: er kan gestemd worden op de 12 halve finalisten.
 • De 2 halve finalisten (per categorie) met de meeste stemmen stromen door naar de finale. 
 • Op 14,15 en16 novemer 2017 wordt de winnaar op www.unieksporten en op de facebookpagina van Uniek Sporten bekend gemaakt. Op 28 november 2017, tijdens het feestelijke gala van Fonds Gehandicaptensport, worden de winnaars van de titel ‘Uniek Sporttalent’ gehuldigd en wordt het en het prijzenpakket overhandigd. De winnaars dienen op deze dag beschikbaar te zijn voor het gala. De winnaars mogen samen met 2 personen aanwezig zijn op deze feestelijke avond. Het winnende team mag aanwezig zijn met 1 begeleider. 

Te winnen prijzen

 • De te winnen prijzen zijn persoonsgebonden, zijn niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar.
 • De hoofdprijs bestaat uit het volgende:
 •  De overall winnaar wint de eretitel ‘Uniek Sporttalent’: uit hoofde van deze titel wordt hij of zij regelmatig uitgenodigd voor sportevenementen en/of bijeenkomsten gerelateerd aan de gehandicaptensport. 
 • De overall winnaar ontvangt een persoonlijke coaching (vorm en inhoud te bepalen op basis van de wensen/behoeften van de winnaar en de mogelijkheden)
 • De sportvereniging (zonder winstoogmerk) waar de sporter ten tijde van het winnen van de actie actief is, ontvangt een start-, of stimuleringssubsidie van €5.000,-. Dit bedrag dient te worden ingezet voor de (door)ontwikkeling van de gehandicaptensport binnen de sportvereniging. 
 • De winnaar wint daarnaast nog een geldbedrag van € 750,- te besteden aan sport- en/of spelmateriaal.
 • De te winnen prijzen mogen noch in hun geheel, noch gedeeltelijk worden overgedragen of geruild, en kunnen niet in geld worden omgezet, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 • Fonds Gehandicaptensport is niet aansprakelijkheid voor enigerlei hieruit volgende afwijking in de waarde van de Prijs.
 • In het geval dat een prijs niet beschikbaar is, ondanks dat Fonds Gehandicaptensport redelijke inspanningen heeft gedaan om de prijs te verkrijgen, behoudt Fonds Gehandicaptensport zich het recht voor om deze te vervangen door een alternatief, onderhevig aan eventuele schriftelijke instructies van een relevante overheidsinstantie. 
 • Fonds Gehandicaptensport is niet aansprakelijk voor enigerlei belastingtechnische implicaties ten gevolgde van uw acceptatie van de Prijs. De deelnemer dient hiertoe onafhankelijk financieel advies in te winnen. 
 • De overhandiging van de prijzen vindt plaats tijdens het galadiner van Fonds Gehandicaptensport.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd

Privacy & promotie

 • Door deelname aan deze Actie verklaren deelnemers zich akkoord met het feit dat partijen de persoonsgegevens van de deelnemers kunnen gebruiken voor publicitaire doeleinden van Fonds Gehandicaptensport. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet met derden gedeeld. 
 • De deelnemers, finalisten en de winnaar verplichten zich door deelname aan deze wedstrijd mee te werken aan publiciteit rondom de wedstrijd en de campagne ‘Als 1 Team achter de Gehandicaptensport’ van Fonds Gehandicaptensport.
 • Van de winnaar van de eretitel ‘Uniek Sporttalent’ wordt –binnen redelijke grenzen- verwacht dat deze uit hoofde van deze titel meewerkt aan publicitaire activiteiten, aanwezig is bij evenementen of andere promotionele werkzaamheden.

Aansprakelijkheid

 • Deelnemer doet vrijwillig en bewust, afstand van alle (mogelijke) claims, acties en rechtszaken van enig soort tegen Fonds Gehandicaptensport en haar productiepartners van deze Actie die verband houden met of voortvloeien uit de deelname aan de Actie, inclusief, zonder beperking, alle claims, acties of rechtszaken wegens nalatigheid en/of andere storingen, persoonlijk letsel, laster, schending van het recht van publiciteit, schending van privacy en schending van het auteursrecht.
 • Fonds Gehandicaptensport en haar productiepartners besteden de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze verkiezing en de campagne. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is.
 • Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten door Fonds Gehandicaptensport openbaar gemaakte (promotie-)materialen van welke aard dan ook, anders dan deze actievoorwaarden, kunnen niet aan Fonds Gehandicaptensport worden tegengeworpen, noch enige verplichting voor het Fonds Gehandicaptensport doen ontstaan.
 • Fonds Gehandicaptensport en de productiepartners van deze Actie zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van deze Actie. 
 • Fonds Gehandicaptensport is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van computer- en/of internetstoringen en sluit iedere aansprakelijkheid uit in het geval deelname (tijdelijk) onmogelijk is ten gevolge van enige storing.

Slotbepaling

 • Op deze Actie is het Nederlands recht van toepassing. Indien u klachten heeft over deze wedstrijd kunt u uw klacht schriftelijk melden bij Fonds Gehandicaptensport.
Een initiatief van:
Fonds Gehandicaptensport
ABN Amro
Nederlandse Loterij
Ziggo
Sublime
×