Direct door naar content

Privacy

Verklaring Verwerking Persoonsgegevens

Wanneer je onze app gebruikt of onze website bezoekt verwerken wij persoonsgegevens van je. De persoonsgegevens die wij verzamelen betreffen de gegevens die je invoert en die mogelijk tot jou herleidbaar zijn, alsmede je surfgedrag op onze site en/of binnen de app.

Wij doen dit om:

  1. inzicht te verkrijgen in je voorkeuren, met als doel onze dienstverlening daarop af te stemmen en de benodigde service te kunnen bieden aan jou als gebruiker (“profilering”);
  2. je gerichte aanbiedingen te kunnen doen (“direct marketing”), alle aanbiedingen die wij doen zullen altijd in relatie staan tot sport voor mensen met een handicap;
  3. gegevens te verzamelen voor statistische en onderzoeksdoeleinden met het doel een bijdrage te leveren aan sport voor mensen met een handicap.

In alle gevallen geldt dat wij het beginsel van “minimale gegevensverwerking” respecteren. Dit houdt in dat wij niet meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk is in het kader van elke van de hierboven genoemde doelstellingen. Deze doelstellingen zijn gebaseerd op een gerechtvaardigd belang dat het Fonds Gehandicaptensport heeft bij de verwerking van deze gegevens, zoals is toegestaan in de wet- en regelgeving. Wij bieden je echter de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden. Dit kan via cookie-instellingen of door gegevens te wijzigen binnen je profiel-instellingen.

Tenzij je hiertegen bezwaar hebt gemaakt verwerken wij, in het kader van “profilering” en ten behoeve van “direct marketing”, de volgende persoonsgegevens:

  • je surfgedrag op onze website of binnen onze app;
  • indien  je een profiel hebt aangemaakt, de gegevens die je daarin hebt opgenomen;
  • jou betreffende persoonsgegevens die ons zijn aangereikt uit andere bronnen.

Voor statistische en onderzoeksdoeleinden verwerken wij gegevens die we hebben afgeleid van je zoek- en surfgedrag en de informatie die je bij ons achter laat door deelname aan een event of het aanmaken van een profiel. Echter, wij zullen er altijd voor zorgen dat de gegevens die wij gebruiken voor deze statistische en/of onderzoeksdoeleinden anoniem zijn en niet te herleiden tot een individu.

Persoonsgegevens die je met ons deelt verkopen wij niet en stellen wij niet ter beschikking aan commerciële organisaties. We doen dit alleen waar het derden betreft die op basis van non-commerciële doeleinden een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen die wij met de verwerking van persoonsgegevens nastreven, zoals bepaalde onderzoeksdoeleinden; bovendien zullen wij de gegevens dan eerst zoveel mogelijk anonimiseren. Je hebt de mogelijkheid bezwaar te maken tegen deze vorm van verwerking van je geanonimiseerde gegevens door dit kenbaar te maken in je cookie-instellingen of door gegevens te wijzigen binnen je profiel-instellingen.

Indien wij persoonsgegevens delen met andere organisaties, dan zal dat te allen tijde geschieden op basis van een verwerkingsovereenkomst. Dit houdt in dat de desbetreffende organisaties jouw persoonsgegevens alleen mogen verwerken conform onze schriftelijke instructies en dat wij hiervoor verantwoordelijk zullen zijn en blijven.

Fonds Gehandicaptensport verzamelt geen gegevens die buiten de minimale gegevensverwerking vallen die wij hanteren. Je kunt er echter voor kiezen ons te machtigen bepaalde persoonsgegevens op te slaan en te onthouden, zodat je deze niet steeds opnieuw behoeft in te voeren. Dit kan via je cookie-instellingen of door gegevens te wijzigen binnen je profiel-instellingen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens zullen wij, conform de wet- en regelgeving, zorgdragen voor een adequate beveiliging. Een eventuele inbreuk in verband met persoonsgegevens zullen wij zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk 72 uur nadat wij er kennis van hebben genomen, aan de Autoriteit Persoonsgegevens melden, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van jou als gebruiker  of die van derden. Alle inbreuken in verband met persoonsgegevens, met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen daarvan en de genomen corrigerende maatregelen zullen wij documenteren.

Wij hanteren “De beginselen van gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen die zijn vastgelegd in artikel 25 van de algemene verordening gegevensbescherming. Waar wij dit kunnen beïnvloeden zal je de optie worden geboden om door standaardinstellingen te verhinderen dat sites worden gekoppeld ("cross-domain tracking") en dat andere partijen informatie op jouw apparaten opslaan. Wij staan op onze site en in onze app geen "trackers” en “cookies” van derden toe waarmee wij geen verwerkingsovereenkomst zijn aangegaan. Met een verwerkingsovereenkomst verbieden wij deze derden de persoonsgegevens die zij aldus verzamelen, zonder schriftelijke instructie onzerzijds verder te verwerken en bedingen wij dat zij de wet- en regelgeving dienen na te leven.

Bij ons beslis je steeds zelf van geval tot geval of plugins zoals Flash, JavaScript of soortgelijke software mogen worden uitgevoerd, of dat onze website of app geolocatiegegevens van je mag verzamelen, dan wel of een website toegang krijgt tot specifieke hardware zoals een webcam of microfoon.

Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verzamelen wij geen gezondheids- of andere bijzondere gegevens die tot jou herleidbaar zijn, tenzij het gegevens betreft die je zelf reeds eerder elders openbaar gemaakt hebt. 

×