Direct door naar content

Hoe werkt de verkiezing?

Uniek Sporten Talent 2024

Samen met onze 1% FairShare® partners AON Talent Foundation en Crowe zoeken wij Nederlandse breedtesporters met een talent in de meest brede zin van het woord.

Wij zoeken een sporttalent met een beperking of een team die een indrukwekkende prestatie heeft geleverd, een mooie persoonlijke of sportieve ontwikkeling heeft doorgemaakt of een inspiratie voor anderen is geweest. Ken jij zo’n sporter of team? Vertel het ons! Wie weet wint jouw favoriet de titel en het prachtige prijzenpakket.

Klik hieronder op de titels voor meer informatie over het nomineren, de categorieën, de stemrondes, het prijzenpakket, de jury en de algemene voorwaarden.

Hoe nomineer je een sporttalent? Vul het formulier in, schrijf een korte motivatie en voeg een foto of filmpje toe. Na de inzending sturen wij het sporttalent een e-mail waarin hij/zij akkoord moet gaan met deelname aan de verkiezing. Na akkoord van het sporttalent publiceert Uniek Sporten Talent zijn/haar profiel op de website. Je hebt tot en met 30 augustus 2024 om je sporttalenten te nomineren. Vanaf 16 september 2024 start de verkiezing en heb je de mogelijkheid om op de sporttalenten te stemmen.

De verkiezing Uniek Sporten Talent 2024 bestaat uit drie categorieën:

 • Categorie 1 - Sporttalenten met een lichamelijke of visuele beperking.
   
 • Categorie 2 - Sporttalenten met een verstandelijke of meervoudige beperking.
   
 • Categorie 3 - Teams die bestaan uit sporttalenten met een beperking en samen een sport beoefenen. Sporttalenten spelen deze sport in wedstrijdverband, waarbij alle deelnemers bijdragen aan de eindprestatie.

Deelname aan de verkiezing is open voor iedere Nederlandse breedtesporter met een beperking en een leeftijd van boven de zes jaar. De richtlijnen van Uniek Sporten Talent 2024 sluiten (top)sporters die deelnemen aan een talentenprogramma vanuit NOC*NSF (met een A-, HP- of selectiestatus) uit van deelname aan deze verkiezing.

Eerste stemronde
Het doel van de eerste stemronde is het verzamelen van zo veel mogelijk stemmen. Per categorie gaan er vier deelnemers door naar de finaleronde. Drie van de vier deelnemers gaan door op basis van het meeste aantal stemmen. De jury bepaalt door middel van een wildcard uit te reiken aan het sporttalent met het meest bijzondere verhaal wie per categorie de vierde finalist is. Deze eerste stemronde start op 16 september en eindigt op 30 september.

Finaleronde
Gedurende de finale stemt het publiek op de vier finalisten per categorie (twaalf finalisten in totaal). De finale start op 14 oktober en eindigt op 28 oktober. Na 28 oktober tellen wij de stemmen en hieruit komt één winnaar per categorie naar voren.

We informeren de winnaars per categorie hierna dat zij gewonnen hebben, maar het publiek moet voor de uitslag wachten tot 18 november 2024. Op die datum is het Benefietdiner voor de gehandicaptensport in Theater Amsterdam. Daar maken wij de winnaars bekend en huldigen we ze.

Naast de titel Uniek Sporten Talent 2024 krijgen de winnaars per categorie:

1e prijs*
Een bedrag van € 1.000,- (voor de winnaar per categorie) te besteden aan sport,- en of spelmateriaal of coaching/training op maat.

De sportverenigingen waar de winnende sporters actief zijn, mogen voor een totaalbedrag van € 2.000,- een stimuleringssubsidie aanvragen, te gebruiken voor de (door)ontwikkeling van de gehandicaptensport binnen de betreffende sportvereniging.

2e prijs*
De personen die op de 2e plaats eindigen ontvangen een cheque t.w.v. € 500,- per categorie te besteden aan sportmaterialen.

3e prijs*
De personen die op de 3e plaats eindigen ontvangen een cheque t.w.v. € 250,- per categorie te besteden aan sportmaterialen.

Een onafhankelijke jury bestaande uit minimaal 3 juryleden beoordelen de genomineerde sportalenten op basis van hun verhaal op de criteria sportiviteit, creativiteit, durf, lef en doorzettingsvermogen. Naast de 3 nominaties die uit de stemrondes naar voren komen, deelt de jury per categorie een wildcard toe. Zodat de finaleronde uit 4 deelnemers per categorie bestaat. De uiteindelijke winnaars worden tussen 31 oktober en 10 november 2024 bekend gemaakt. Daarnaast zal op het Benefietdiner van de Gehandicaptensport in Theater Amsterdam op maandag 18 november de huldiging van de winnaars plaatsvinden.       

Binnenkort wordt op deze plek de namen van de jury bekend gemaakt.    

Algemeen

 1. Deze deelnamevoorwaarden zijn van toepassing op de verkiezing van ‘Uniek Sporten Talent’ die Fonds Gehandicaptensport in het kader van de campagne ‘Uniek Sporttalent 2024’ organiseert (hierna: ‘de Actie’).
 2. De Actie is een initiatief van Fonds Gehandicaptensport te Badhoevedorp.
 3. De actieperiode van deze Actie start op 1 juli 2024 en loopt tot en met 28 oktober 2024. Het betreft een tijdelijke actie. Het is Fonds Gehandicaptensport toegestaan om de actieperiode te verlengen of te verkorten. Fonds Gehandicaptensport is gerechtigd de deelnamevoorwaarden tussentijds te wijzigen en Fonds Gehandicaptensport behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgave van redenen de Actie tussentijds te beëindigen.
 4. Fonds Gehandicaptensport is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie en/of de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat Fonds Gehandicaptensport daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging van de Actie en/of de Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door Fonds Gehandicaptensport bekend worden gemaakt op de website en social kanalen van Uniek Sporten en Fonds Gehandicaptensport. 

Deelname
Deelname verloopt via de onderstaande procedure:

 • De actie heeft als doel de gehandicaptensport te stimuleren, te promoten en sporters met een beperking de erkenning te geven die ze verdienen. 
 • Deelname aan deze Actie is open voor iedere Nederlandse breedtesporter met een beperking en met een leeftijd van boven de 6 jaar. Als je jonger bent dan 13 jaar moet je eerst toestemming aan je ouders/verzorgers vragen om mee te doen. Topsporters en sporters die deelnemen aan een talentenprogramma vanuit NOC*NSF (met een A-, HP-  of Selectiestatus) zijn van deelname uitgesloten. 
 • Sporters (individueel) met een beperking kunnen zichzelf schriftelijk aanmelden (‘nomineren’) of door derden (familie, vrienden, bekenden, etc.) worden genomineerd als kandidaat voor de titel: ‘Uniek Sporten Talent.’
 • De mogelijkheid om deel te nemen door jezelf als sporttalent aan te melden, of een sporttalent te nomineren, loopt 30 augustus 2024.
 • Deelnemers dienen werkelijke, actuele en complete informatie te verstrekken. Het is niet toegestaan onder een andere naam deel te nemen. Stemmen op de genomineerden is mogelijk voor iedereen.
 • Aan deelname van de Actie zijn geen kosten verbonden.
 • Door deel te nemen aan de Actie gaat de deelnemer akkoord met deze wedstrijdvoorwaarden.
 • Deelname is uitgesloten voor de medewerkers alsmede directe familieleden van (dochter- en zusterondernemingen van) Fonds Gehandicaptensport en haar productiepartners.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze Actie wordt de Deelnemer onherroepelijk van verdere deelname uitgesloten.

Stemronde en Finale

 • De algemene stemronde start 16 september en duurt tot 30 september 2024. Per categorie gaan de 3 deelnemers met de meeste stemmen door naar de finale.  
 • 1 deelnemer per categorie wordt door de jury geselecteerd en krijgt een wildcard om ook mee te dingen naar de prijs.
 • De finale start op 14 oktober en duurt tot 28 oktober. Gedurende deze periode kan er gestemd worden op de in totaal 4 finalisten per categorie. De jury brengt in deze periode ook een stem uit. Na 17 oktober wordt het juryoordeel samengevoegd met de publieksstemmen, hieruit komt de winnaar per categorie naar voren.
 • Tussen 31 oktober en 10 november 2024 zullen de winnaars bericht krijgen.
 • Op het Benefietdiner voor de Gehandicaptensport op 18 november 2024 in Theater Amsterdam worden de winnaars gehuldigd. Iedere winnaar mag met een afvaardiging van 3 personen aanwezig zijn op het benefietdiner. De winnaars dienen op deze dag beschikbaar te zijn voor het Benefietdiner.  

Te winnen prijzen

 • De te winnen prijzen zijn persoonsgebonden, zijn niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar.
 • De te winnen prijzen mogen noch in hun geheel, noch gedeeltelijk worden overgedragen of geruild, en kunnen niet in geld worden omgezet, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 • Fonds Gehandicaptensport is niet aansprakelijkheid voor enigerlei hieruit volgende afwijking in de waarde van de Prijs.
 • In het geval dat een prijs niet beschikbaar is, ondanks dat Fonds Gehandicaptensport redelijke inspanningen heeft gedaan om de prijs te verkrijgen, behoudt Fonds Gehandicaptensport zich het recht voor om deze te vervangen door een alternatief, onderhevig aan eventuele schriftelijke instructies van een relevante overheidsinstantie. 
 • Fonds Gehandicaptensport is niet aansprakelijk voor enigerlei belastingtechnische implicaties ten gevolgde van uw acceptatie van de Prijs. De deelnemer dient hiertoe onafhankelijk financieel advies in te winnen. 
 • De overhandiging van de prijzen vindt plaats in de periode na afloop van de verkiezing.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd

Intellectuele Eigendom

 • Fonds Gehandicaptensport verkrijgt na uploaden van content (tekst, foto’s, illustraties, video’s of andere content) door deelnemers te allen tijde het bewerkings-, publicatie- en uitgavenrecht op de respectievelijke inzendingen van de deelnemers. Deelnemers verzekeren zich ervan dat de content die zij uploaden en delen rechtenvrij is. 
 • Deelnemers dienen zich ervan te vergewissen dat er geen intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten op de content (teksten, video’s, beelden, audio etc.) die onderdeel uitmaken van hun deelname. 
 • Fonds Gehandicaptensport en haar productiepartners worden door de deelnemers gevrijwaard van eventuele claims vanwege content die door deelnemers voor deze Actie wordt gebruikt. 
 • Inzendingen die naar inzicht van Fonds Gehandicaptensport niet passend worden geacht, onder meer vanwege het aanstootgevende, kwetsende, racistische, seksueel beladen, beledigende en/of commerciële karakter of in strijd met de goede zeden en fatsoensnormen kunnen door Fonds Gehandicaptensport worden verwijderd.

Privacy & promotie

 • Door deelname aan deze Actie verklaren Deelnemers zich akkoord met het feit dat Partijen de persoonsgegevens van de deelnemers kunnen gebruiken voor publicitaire doeleinden van Fonds Gehandicaptensport en mogen delen met samenwerkende partijen ten behoeve van publicitaire doeleinden (bijvoorbeeld interviews met de finalisten).
 • De Deelnemers verplichten zich door deelname aan deze wedstrijd mee te werken aan publiciteit rondom de wedstrijd en de campagne ‘Uniek Sporten Talent 2024’ van Fonds Gehandicaptensport.
 • Van de winnaars van de titel ‘Uniek Sporten Talent 2024’ wordt –binnen redelijke grenzen- verwacht dat deze uit hoofde van deze titel meewerkt aan publicitaire activiteiten, aanwezig is bij evenementen of andere promotionele werkzaamheden.

Aansprakelijkheid

 • Deelnemer doet vrijwillig en bewust, afstand van alle (mogelijke) claims, acties en rechtszaken van enig soort tegen Fonds Gehandicaptensport en haar productiepartners van deze Actie die verband houden met of voortvloeien uit de deelname aan de Actie, inclusief, zonder beperking, alle claims, acties of rechtszaken wegens nalatigheid en/of andere storingen, persoonlijk letsel, laster, schending van het recht van publiciteit, schending van privacy en schending van het auteursrecht.
 • Fonds Gehandicaptensport en haar productiepartners besteden de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van deze verkiezing en de campagne. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is.
 • Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten door Fonds Gehandicaptensport openbaar gemaakte (promotie-)materialen van welke aard dan ook, anders dan deze actievoorwaarden, kunnen niet aan Fonds Gehandicaptensport worden tegengeworpen, noch enige verplichting voor het Fonds Gehandicaptensport doen ontstaan.
 • Fonds Gehandicaptensport en de productiepartners van deze Actie zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van deze Actie. 
 • Fonds Gehandicaptensport is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van computer- en/of internetstoringen en sluit iedere aansprakelijkheid uit in het geval deelname (tijdelijk) onmogelijk is ten gevolge van enige storing.

Slotbepaling
Op deze Actie is het Nederlands recht van toepassing. Indien u klachten heeft over deze wedstrijd kunt u uw klacht schriftelijk melden bij Fonds Gehandicaptensport via sporttalent@unieksporten.nl.

Heb je vragen of wil je meer informatie over het Uniek Sporten Talent 2024? Stuur dan een e-mail naar sporttalent@unieksporten.nl. Wij doen ons best om binnen drie werkdagen een antwoord te geven.

Programma van:

Partners: