Direct door naar content

Richtlijnen

 

Hier moet je op letten!

Artikel 1: Crowdfunding op Uniek Sporten
Crowdfunding is onderdeel van Uniek Sporten, Uniek Sporten is een product van Fonds Gehandicaptensport. Deze richtlijnen zijn van toepassing op: 

 1. het gebruik van de dienst crowdfunding via het platform Uniek Sporten
 2. het ontvangen van een financiële bijdrage van Matchfunders, te weten Fonds Gehandicaptensport en haar partners, aan een crowdfundingsproject


Artikel 2: Voor wie is Uniek Sporten Crowdfunding? 
Verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk (KvK-geregistreerd) die sporten- en/of bewegen voor mensen met een handicap aanbieden of willen gaan aanbieden. Onder handicap verstaan we:  

 • fysieke (motorisch, visueel, auditief) handicap
 • verstandelijke handicap 
 • meervoudige handicap 
 • chronische aandoening(en)

Uniek Sporten Crowdfunding is er voor alle leeftijden. 

Artikel 3: Voor welke projecten is Crowdfunding op Uniek Sporten? 
Projecten/initiatieven die structureel sport en bewegen bevorderen en/of toe leiden tot structureel sporten en bewegen voor mensen met een handicap, in de breedste zin van het woord.

Verenigingen, stichtingen: 

 • werven en behouden van leden (met een handicap)  
 • het werven van vrijwilligers en kader    
 • vervoer van en naar de sport- en/of beweegactiviteit voor teams
 • specifiek sport- en spelmateriaal      
 • eenmalige sportevenementen en toernooien (door de aanvrager georganiseerd) zowel op landelijk als regionaal en lokaal niveau
 • voorzieningen en aanpassingen  aan de accommodatie
 • aantoonbare meerkosten om gehandicaptensport mogelijk te maken
 • innovatieve projecten  

Welke projecten komen niet in aanmerking voor Crowdfunding op Uniek Sporten: 

 • projecten die niet aantoonbaar zijn gericht op het bevorderen van sporten en bewegen van een mens/mensen met een handicap
 • projecten die niet voldoen aan deze richtlijnen  
 • projecten aangevraagd of bestemd voor sporters die niet woonachtig zijn in Nederland

Bij twijfel of een project in aanmerking komt voor Crowdfunding, is het aan Fonds Gehandicaptensport alleen om een besluit hierover te nemen. 

Projecten die in aanmerking komen kunnen kosteloos (in tegenstelling tot vele andere platformen) van Uniek Sporten Crowdfunding gebruik maken. Projecten kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van Matchfunders, in artikel 9 en verder in deze richtlijnen wordt ingegaan op de voorwaarden waar projecten aan dienen te voldoen om deze bijdrage te ontvangen.

Twijfel je of je project in aanmerking komt voor Crowdfunding en/of voor de bijdrage van Matchfunders, neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Artikel 4: Verplichtingen aanvrager
Door deelname aan Crowdfunding verplicht een aanvrager zich om: 

 1. de aanvraag en besteding van de gelden volledig ten goede te laten komen aan mensen met een handicap, gericht op sporten en bewegen;
 2. de aanvraag zo interessant en aantrekkelijk mogelijk te omschrijven. Adviezen op dit vlak van Uniek Sporten worden daar waar mogelijk tot uitvoering gebracht;
 3. alles in het werk te stellen om het project na ontvangst van de gelden zo snel mogelijk te realiseren;
 4. alle donateurs die een gift hebben gegeven op de hoogte te brengen van de voortgang en realisatie van het project via het platform Crowdfunding op Uniek Sporten; 
 5. Uniek Sporten te voorzien van een financiële afrekening in de vorm van het overleggen van factuur/facturen ter hoogte van het geworven bedrag;
 6. tegenprestaties die aangeboden zijn aan de donateurs te realiseren;
 7. Fonds Gehandicaptensport dan wel Uniek Sporten op geen enkele wijze in diskrediet te brengen;
 8. de projectaanvraag en verantwoording naar waarheid in te vullen.

Een crowdfundingsproject dient binnen zes (6) maanden na ontvangst van de geworven gelden gerealiseerd te zijn. De verantwoording van het project door middel van punt 3, 4 en 5 van dit artikel 4 dient ook in dit tijdsbestek plaats te vinden. Verlenging van het termijn is in overleg met Fonds Gehandicaptensport mogelijk. 

Artikel 5: Werkwijze van Uniek Sporten Crowfunding
De looptijd van een crowdfundingsactie op Uniek Sporten is 35 dagen. Wanneer 100% van het streefbedrag binnen deze periode behaald is, gaat Uniek Sporten over tot uitbetaling. In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat er meer dan 100% wordt gefinancierd voor een project. In dat geval komt het overschot ten goede aan andere projecten binnen de gehandicaptensport.

Als er binnen 35 dagen minimaal 80% van het streefbedrag opgehaald is, krijgt een crowdfunder 5 extra dagen de tijd om het restbedrag alsnog bij elkaar te werven. Lukt het niet om binnen deze 40 dagen 100% van het streefbedrag te bereiken, dan krijgt de donateur van het betreffende project 5 dagen bedenktijd. In deze bedenktijd kan de donateur besluiten een extra gift te doen, maar de donateur kan ook besluiten om zijn of haar gift in te trekken. Wanneer er na afloop van de bedenktijd (aldus 45 dagen na het begin van de looptijd van de betreffende crowdfundingsactie) nog altijd meer dan 80% van het streefbedrag behaald is, is het project alsnog geslaagd. 

Meer informatie over hoe Crowdfunding op Uniek Sporten in zijn werk gaat, is te lezen op de website.

Artikel 6: Uitbetaling van de giften
Uniek Sporten gaat over tot uitkering van de giften als:

 • binnen 35 dagen na de start van de crowdfundingsactie 100% van het streefbedrag behaald is
 • binnen 35 + 5 dagen verlenging na de start van de crowdfundingsactie 100% van het streefbedrag behaald is
 • er na 40 dagen, en na afloop van de 5 dagen bedenktijd van de donateur (in totaal 45 dagen na het begin van de looptijd van de betreffende crowdfundingsactie) minimaal 80% van het streefbedrag behaald is. (zie artikel 5. Werkwijze Uniek Sporten Crowdfunding)

Uniek Sporten gaat niet tot uitkering van de giften over als:

 • binnen 35 dagen minder dan 80% van het streefbedrag behaald is
 • er na 35 dagen, na afloop van de 5 dagen verlenging en 5 dagen bedenktijd van de donateur minder dan 80% van het streefbedrag behaald is. (zie artikel 5. Werkwijze Uniek Sporten Crowdfunding.

Wanneer Uniek Sporten niet tot uitkering over gaat, worden alle giften door Uniek Sporten binnen 5 werkdagen retour gestort aan de donateurs. Uitkeringen zijn altijd inclusief eventueel verschuldigde BTW. Meer hierover lees je op de site van de Belastingdienst. Alle betalingen worden uit naam van Uniek Sporten door Fonds Gehandicaptensport gedaan.

Artikel 7: Rechten van Uniek Sporten
Het is Uniek Sporten te allen tijde toegestaan om: 

 1. alleen aanvragen in behandeling te nemen die volledig zijn en voldoen aan de vereisten; 
 2. een nieuwe crowdfundingsactie van een vereniging of stichting af te wijzen, wanneer er omtrent een eerdere aanvraag door of namens deze partij niet conform deze richtlijnen is gehandeld. Fonds Gehandicaptensport draagt een CBF-keurmerk en heeft de ANBI-status en dient dan ook alle toegewezen projecten financieel en inhoudelijk te kunnen verantwoorden;
 3. de richtlijnen tussentijds aan te passen;
 4. materiaalaanvragen die onnodig duur zijn - in vergelijking tot een offerte via een partner van Fonds Gehandicaptensport voor soortgelijke materialen - te weigeren. De crowdfunder zal altijd in staat gesteld worden om de offerte in te zien en gebruik te maken van het aanbod van de betreffende partner; 
 5. de vaste bijdrage van Fonds Gehandicaptensport aan ieder project op Uniek Sporten Crowdfunding van 20% tot een maximum van € 2.500,- stop te zetten bij het ontbreken van voldoende inkomsten van Fonds Gehandicaptensport en haar partners (zie artikel 8). 
 6. aanvullende informatie op te vragen bij de crowdfunder wanneer de hoogte van het te crowdfunden bedrag daar aanleiding toe geeft. Fonds Gehandicaptensport kan namens Uniek Sporten de crowdfunder verplichten de aanvraag te voorzien van:

  - een aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend door een rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van de betreffende vereniging en/of stichting 
  - een gespecificeerde begroting van het project 
  - een plan van aanpak of een duidelijke projectomschrijving van het project 
  - een kopie van de statuten van de organisatie 
  - een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (maximaal 3 maanden oud) 
  - minimaal 1 offerte (bij aanpassingen of aanschaf van materialen)   

  Bij het niet kunnen leveren van deze informatie of onjuistheid van gegevens is het Fonds Gehandicaptensport toegestaan om de crowdfundingsaanvraag niet in behandeling te nemen dan wel geen matchfundersbijdrage te verstrekken aan het project. 

Het is Uniek Sporten, onder meer ter voorkoming van witwassen, toegestaan om de herkomst van een gift te achterhalen indien deze gift meer dan € 10.000,- bedraagt of indien de omstandigheden daar volgens Uniek Sporten aanleiding toe geven. Het is Uniek Sporten toegestaan om in voorkomend geval alle handelingen te verrichten die zij hiervoor noodzakelijk acht, waaronder het opvragen van informatie over de herkomst van de gift en de identiteit van de donateur. 

Artikel 8: De bijdrage van Fonds Gehandicaptensport
Crowdfundingsprojecten die voldoen aan de crowdfundingsrichtlijnen zoals omschreven in artikel kunnen in aanmerking komen voor bijdrage van Fonds Gehandicaptensport. Dit betreft een bijdrage van 20% van het streefbedrag door Fonds Gehandicaptensport. De bijdrage van het Fonds aan een crowdfundingsproject kan maximaal € 2.500,- zijn. 

Op de bijdragen van Fonds Gehandicaptensport zijn eveneens alle hieronder opgenomen bepalingen van toepassing die ook voor Matchfunders gelden. 

Artikel 9: De bijdrage van Matchfunders
Crowdfundingsprojecten die voldoen aan de crowdfundingsrichtlijnen zoals omschreven in artikel 3 kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van één of meerdere Matchfunders. Lees hier meer over Matchfunders

Wanneer een Matchfunder zich verbindt aan een project, ontvangt de aanvrager van het betreffende crowdfundingsproject daar bericht van. Het is Uniek Sporten toegestaan om het betreffende crowdfundingsproject te publiceren op de partnerpagina van de betreffende Matchfunder op het platform Uniek Sporten.  

In artikel 10 gaan we verder in op de voorwaarden die van toepassing zijn op de bijdrage van Matchfunders aan crowdfundingsprojecten. 

Artikel 10: De voorwaarden van toepassing op de bijdrage door Matchfunders 

 1. de bijdrage is gebaseerd op de bij de start ingevulde gegevens van en door de organisatie;
 2. het toegezegde bedrag is uitsluitend bestemd voor het doel waarvoor de crowdfundingsactie is opgestart;
 3. Fonds Gehandicaptensport en/of haar partners doen geen bijdragen aan topsport crowdfundingsacties (teams of individuen met een A-status van NOC*NSF) of projecten van welke aard dan ook die in het buitenland plaatsvinden;
 4. Fonds Gehandicaptensport behoudt zich het recht om een tweede offerte of aanvullende (financiële) informatie op te vragen bij de aanvrager en kan te allen tijde controleren of een financiële bijdrage terecht is verstrekt en conform de aanvraag en deze richtlijnen wordt besteed. Indien nodig en als uiterste maatregel kan zij een accountantsverklaring verlangen. Wanneer blijkt dat de bijdrage onterecht verstrekt is en/of niet conform de aanvraag of deze richtlijnen wordt besteed, kan Fonds Gehandicaptensport de bijdrage te allen tijde terugvorderen; 
 5. aparte voorwaarden gelden voor de volgende aanvragen, te weten:

  - Locatieaanpassingen: Aanvragen die geen betrekking hebben op sporten en bewegen voor mensen met een handicap, ontvangen geen bijdrage van Fonds Gehandicaptensport en/of haar partners;

  - Sportevenementen: De aanvrager kan maximaal voor drie evenementen op jaarbasis een bijdrage ontvangen van het Fonds en/of haar partners. Competities worden niet ondersteund door Matchfunders.
 6. de aanvrager heeft het maximale aan te vragen bedrag in het betreffende kalenderjaar nog niet overschreden: Fonds Gehandicaptensport hanteert vanuit haar eigen beschikbare financiële middelen voor het doeleinde Crowdfunding per stichting en/of verenigingen een maximum bijdrage van € 2.500,- per jaar;
 7. Fonds Gehandicaptensport kan besluiten om uiteenlopende redenen om af te wijken van bovenstaande voorwaarden, het is aan Fonds Gehandicaptensport alleen om een besluit hierover te nemen.

10.1. Betaling financiële steun

 1. de financiële bijdrage wordt toegewezen zodra de crowdfundingsactie op Uniek Sporten gepubliceerd is en het Fonds over voldoende financiële middelen beschikt, met de doelbesteding Crowdfunding, om aan haar verplichtingen als Matchfunder te voldoen;
 2. de bijdrage kan enkel worden uitbetaald op het rekeningnummer van de aanvrager van de crowdfundingsactie, dat de aanvrager bij de aanvraag heeft opgegeven;
 3. indien het project niet conform deze richtlijnen wordt verantwoord, dan behoudt Fonds Gehandicaptensport zich het recht om nieuwe aanvragen van de betreffendeaanvrager af te wijzen. 


10.2. Ontbinding en restitutie
Het Fonds Gehandicaptensport behoudt het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de toezegging van de Matchfundingspartner(s), waaronder de bijdrage van het Fonds Gehandicaptensport zelf, in te trekken en een lopende crowdfundingsactie offline te halen, indien de situatie hierom vraagt. Bijvoorbeeld bij vermoeden van fraude, misleiding, faillissement, surseance van betaling en/of wanneer de reputatie van Uniek Sporten en Fonds Gehandicaptensport in het geding komt. Uniek Sporten dan wel Fonds Gehandicaptensport gaat in dat geval tot aangifte over. Uniek Sporten retourneert eventuele giften van lopende crowdfundingsacties in een dergelijk geval binnen 5 werkdagen aan de donateurs.

10.3 Overige bepalingen

 1. Fonds Gehandicaptensport heeft een adviescommissie voor crowdfunding en subsidies. De directie van het Fonds kan de adviescommissie inschakelen voor sparring of het nemen van een besluit rondom een crowdfundingsactie. De directie van Fonds Gehandicaptensport kan gemotiveerd afwijken van deze richtlijnen of advies vragen aan de adviescommissie van Fonds Gehandicaptensport;
 2. de aanvrager is belast met de zorg voor de aanschaf en zal toezien op het gebruik en onderhoud van spel- en sportmaterialen alsmede op in de accommodaties aangebrachte aanpassingen. Onderhouds- en reparatiekosten zijn te allen tijde voor rekening van aanvrager;
 3. Fonds Gehandicaptensport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die mogelijk het gevolg kan zijn van met een bijdrage van Fonds Gehandicaptensport of haar partners gerealiseerde evenementen, aangeschaft spel- en sportmateriaal of bouwkundige voorzieningen of aanpassingen, of anderszins met behulp van de Crowdfunding gerealiseerde doelen; 
 4. bezwaar tegen de beslissing van de directie is mogelijk bij de Raad van Toezicht van Fonds Gehandicaptensport. Een gemotiveerd bezwaarschrift dient binnen 1 maand na ontvangst van de beslissing bij Fonds Gehandicaptensport te worden ingediend ter attentie van de adviescommissie. Het bezwaarschrift zal in de eerstkomende adviescommissievergadering na ontvangst worden behandeld. Het bezwaarschrift zal in dit geval in de vergadering daaropvolgend worden behandeld. De bezwaarmaker zal binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift een bevestiging van ontvangst krijgen met aangegeven de termijn waarop het bezwaar door de Raad van Toezicht behandeld zal worden. Indien het bezwaar gemotiveerd wordt afgewezen door de adviescommissie, dan wordt het bezwaarschrift voorgelegd aan het Raad van Toezicht van Fonds Gehandicaptensport, in de eerstvolgende geplande Raad van Toezicht vergadering.